מדיניות פרטיות

תנאי השימוש הבאים מסדירים את השימוש באתר האינטרנט של ליאור בנייה קלה בעץ("האתר"). השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית למלא אחר ולהיות מחויב בתנאי השימוש הבאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הבאים, אינך רשאית/ת להיכנס לאתר או לעשות בו שימוש כלשהו
כל החומרים, לרבות תמונות, גרפיקות, מסמכים, טקסט, איורים, עיצובים, אייקונים, צילומים, מתכונים, תוכניות, תוכנות, וידאו הנמצאים ו/או מופיעים באתר ("תכנים"), מהווים זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או קניין רוחני אחר שבבעלות אדי שיווק ופרסום, אלא אם מצוין אחרת. למען הסר ספק מובהר כי הביקור/שימוש באתר אינו מעביר כל זכות באיזה מהתכנים למשתמש כלשהו באתר ("משתמש") וכי למשתמש אין כל זכות (לרבות זכות יוצרים, סימני מסחר או קניין רוחני אחר) באתר או בקשר אליו, באופן כלשהו.

אבטחת האתר

על המשתמשים נאסר לפגוע או לנסות לפגוע באיזה מאמצעי האבטחה של האתר, באופן כלשהו. במקרה שהמשתמשים יקבלו גישה לחלקים מסוימים של האתר, באמצעות שם משתמש וסיסמה, תהא זו אחריותם הבלעדית של המשתמשים לאבטח סיסמה כאמור ולמנוע שימוש כלשהו לרעה בסיסמה שכזו. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה ליאור בנייה קלה בעץלא תהא אחראית לנזקים כלשהם, מסוג כלשהו, הנובעים משימוש לרעה של סיסמאות כאמור. בנוסף, ליאור בנייה קלה בעץשומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להגביל את הגישה של משתמש, לחלקים של האתר אשר הכניסה אליהם היא באמצעות סיסמה כאמור.

היעדר אחריות; שיפוי

בכל מקרה ליאור בנייה קלה בעץאו מי מטעמה, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל), הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים שלה וחברות הקשורות אליה, לא יהיו אחראים לנזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, תוצאתי, מיוחד או עונשי כלשהו הנובע או קשור, באופן ישיר או עקיף, לשימוש או היעדר היכולת להשתמש באתר או בתכנים ו/או בתכני המשתמשים. האמור לעיל כולל, אך אינו מוגבל לאובדן מידע, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן חסכונות, אובדן עסקים, אובדן מוניטין ו/או אובדן כלכלי אחר בקשר עם אספקת, השימוש, או היעדר היכולת להשתמש באתר ו/או בתכנים. האמור לעיל יחול גם במקרה בו האפשרות לקרות אותם נזקים הובאה לידיעת אדי שיווק ופרסום. המשתמשים מתחייבים לשפות את ליאור בנייה קלה בעץאו מי מטעמה בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו, שמקורה בהפרת ו/או אי נכונות הצהרות המשתמשים ו/או התחייבויותיהם כמפורט בתנאים כלליים אלה.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל, אולם לא תהא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועה בהם. לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל יהיה מסור השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתנאי שימוש אלה.

E-mail: mail@liorwood.co.il